Glossário

Tabela multilingue de terminologia budista em tibetano, sânscrito, português e inglês

tibetano
tibetano - wylie
Sânscrito
português
inglês [em revisão]
ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་
kun bzang dpal ldan
Künzang Palden, Khenpo Künpal
Kunzang Pelden, Khenpo Kunpel
མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་
mdo sgyu sems gsum
sūtra māyā citta
Sūtras, Ilusão e Mente
ཇོ་མོ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་
jo mo khro gnyer can
bhṛkuṭī
A-da-Face-Irada, Bhṛkuṭī
Bhṛikuṭī
ཚངས་པའི་བུ་ག་ , ཚངས་བུག་
tshangs pa'i bu ga , tshangs bug
brahmarandhra
Abertura de Brahmā
Aperture of Brahmā; Crown Opening
འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ ; འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་
'jigs med 'byung gnas sbas pa ; 'jigs pa med par byed pa
abhayākara
Abhayākara
Abhayākara
ཆོས་མངོན་པ་
chos mngon pa
abhidharma
Abhidharma
Abhidharma, metaphysics, phenomenology
མངོན་པར་དགའ་བ་
mngon par dga' ba
abhirati
Abhirati, Alegria Manifesta
Manifest Joy
ལྷའི་བུ་སེམས་ལྷག་ཅན་ཞེས་གྲགས་སོ་ , སེམས་ལྷག་ཅན་
lha'i bu sems lhag can zhes grags so, sems lhag can
adhicitta
Adhicitta
Adhicitta
རེ་རན་
re ran
Agora é a hora! Chegou a hora! É o momento!
now is the time! [RY]
འོག་མིན་
'og min
akaniṣṭha
Akaniṣṭha, "Insuperável"
Akaniṣṭha, "the Unsurpassable One"
མི་བསྐྱོད་པ་ , མི་འཁྲུགས་པ་
mi bskyod pa , mi 'khrugs pa
akṣobhya
Akṣobhya
Akṣobhya
འོད་དཔག་མེད་ , སྣང་བ་མཐའ་ཡས་
'od dpag med , snang ba mtha' yas
amitābha
Amitābha, Buda da Luz Infinita
Amitābha
ཚེ་དཔག་མེད་
tshe dpag med
amitāyus
Amitāyus, Buda da Vida Infinita
Amitāyus
དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་
don yod grub pa
amoghasiddhi
Amoghasiddhi
Amoghasiddhi
རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་ , རྗེ་སུ་སྦྱོར་བ་ , ཨ་ནུ་ཡོ་ག་ , ཨ་ནུ་
rjes su rnal 'byor , rje su sbyor ba , a nu yo ga , a nu
anuyoga
Anuyoga
Anuyoga
མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་
mgon med zas sbyin
anāthapiṇḍada
Anāthapiṇḍada, Anāthapiṇdika (pali)
ཨ་བུ་
a bu
Apu
Apu
འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར་
'jam dpal rgyal mtshan 'od zer
Arik Geshe Jampel Gyaltsen Özer
ཐོགས་མེད་
thogs med
asaṅga
Asaṅga
Asaṅga
ཨ་ཏི་ཤ་ ; ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ་
a ti sha, jo bo a ti sha, jo wo a ti sha
atīśa, atīśa dīpaṁkara
Atīśa, Atīśa Dīpaṁkara, Jowo Atīśa
Atīśa, Atīśa Dīpaṁkara, Jowo Atīśa
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ , སྤྱན་རས་གཟིགས་
spyan ras gzigs dbang phyug , spyan ras gzigs
avalokiteśvara
Avalokiteśvara, Chenrezig
Avalokiteśvara, Chenrezig
སོར་མོ་ཕྲེང་བ་
sor mo phreng ba
aṅgulimāla
Aṅgulimāla
Aṅgulimāla
སོར་ཕྲེང་ཅན་གྱི་མདོ་ , སོར་ཕྲེང་གི་མདོ་
sor phreng can gyi mdo , sor phreng gi mdo
aṅgulimālasūtra
Aṅgulimāla-Sūtra
Aṅgulimālasūtra
རྡོ་རྗེ་གདན་ , བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་
rdo rje gdan , byang chub snying po
vajrāsana , bodhgaya , bodh gaya
Bodh Gaya, Vajrāsana, Assento Vajra ou de Diamante
Bodh Gaya, Vajrāsana, Vajra-seat, Diamond throne
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་
byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa
bodhicaryāvatāra
Bodhicaryāvatāra
Bodhicaryāvatāra
བསྐལ་པ་བཟང་པོ་
bskal pa bzang po
bhadrakalpa
Bom Kalpa
good kalpa, fortunate kalpa
ཚངས་པ་
tshangs pa
brahmā
Brahmā
Brahmā
ནང་པའི་ཆོས་
nang pa'i chos
buddhadharma
Buddhadharma, ensinamentos do Buda, Dharma do Buda
Buddhadharma
སངས་རྒྱས་གསང་བ་
sangs rgyas gsang ba
buddhaguhya
Buddhaguhya
Buddhaguhya
སྤྱོད་རྒྱུད་
spyod rgyud
caryātantra
Caryātantra
upatantra
ཡིག་བརྒྱ་
yig brgya
Cem Sílabas
Hundred Syllables
ལྕགས་ཤིང་བ་
lcags shing ba
Chakshingwa, (Geshe)
Chakshingwa, (Geshe)
བླམ་རྒྱང་འབོད་
bla ma rgyang 'bod
Chamando o Mestre à Distância, Invocando o Mestre de Longe.
Calling the teacher from afar
ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་
lcang skya rol pa'i rdo rje
Changkya Rolpe Dorje
Changkya Rolpe Dorje
འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
'chad kha ba ye shes rdo rje
Chekawa Yeshe Dorje
Chekawa Yeshe Dorje
སྤྱན་སྔ་བ་
spyan snga ba
Chengawa, (Geshe)
Chengawa, (Geshe)
གཅོད་
gcod
Chö, "Cortar"
Chö
ཆོས་རྒྱལ་ངག་གི་དབང་པོ་
chos rgyal ngag gi dbang po
Chögyal Ngaki Wangpo
Chögyal Ngaki Wangpo
ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ , ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་
chos rgyal 'phags pa , chos rgyal 'phags pa blo gros rgyal mtshan
Chögyal Phakpa
Chögyal Pakpa
གཅོད་པ་
gcod pa
Chöpa
སེམས་ཙམ་པ་, སེམས་ཙམ་ , རྣམ་རིག་པ་
sems tsam pa, sems tsam , rnam rig pa
*cittamātra
Cittamātra, Escola Mente Apenas
Mind-Only School, Cittamātra, Chittamātrin
རྣམ་འགྲེལ་
rnam 'grel
Pramāṇavārttika
Comentário sobre as Qualidades
བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་
bslab pa kun las btus pa
śikṣāsamuccaya
Compêndio dos Treinos
རྩེ་
rtse
Cume (na via da união)
peak, climax, summit
སྲིད་རྩེ་
srid pa'i rtse mo
bhavāgra
Cume da existência
peak of existence, summit of existence, pinnacle of existence, the pinnacle of cyclic existence
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ , སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་འཇིག་རྟེན་
sum cu rtsa gsum , sum cu rtsa gsum 'jig rten, lha gsum cu rtsa gsum
trayastriṃśa , tridaśalokaḥ
Céu dos Trinta e Três
Thirty-three, Heaven of the Thirty-Three
རྔ་ཡབ་གླིང་
rnga yab gling
Cāmaradvīpa
Cāmaradvīpa, Ngayab Ling
Cāmaradvīpa, Ngayab Ling
དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་
dwags po rin po che
Dagpo Rinpoche
Dagpo Rinpoche
དམ་ཆེན་ , རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་
dam chen , rdo rje legs pa
Damchen, (Dorje Lekpa)
Damchen (Dorje Lekpa)
མཐོང་ལྡན་
mthong ldan
darśaka
Darśaka
Darśaka
ལུས་
lus
dehaḥ
Deha
གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་
gzhan 'phrul dbang byed
paranirmitava śavartin
Desfrutando das Emanações de Outros
Enjoying the Emanations of Others; mastery over magical emanations of others.
ལྷས་བྱིན་
lhas byin
devadatta
Devadatta
Devadatta
ཆོས་
chos
dharma
Dharma [o], ensinamento, doutrina, qualidade, fator, dharma, fenómeno
dharma, teaching, phenomenon
རྟོགས་པའི་ཆོས་
rtogs pa'i chos
Dharma de Realização, Dharma realizado
dharma of realization, experiential teaching
ལུང་གི་ཆོས་
lung gi chos
Dharma de transmissão, Dharma transmitido
scriptural dharma, dharma of scriptural transmission
ཆོས་འཕགས་
chos 'phags
dharmodgata
Dharmodgata
Dharmodgata
མཆོག་གཉིས་
mchog gnyis
Dois Supremos
Two Supreme Ones
རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་
rdo rje gro lod
Dorje Drolö
Dorje Drolö
རྡོ་རྗེ་གད་མོ་བཅུ་གཉིས་
rdo rje gad mo bcu gnyis
Doze Gargalhadas Vajra
Twelve Vajra Laughs
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
grags pa rgyal mtshan
Drakpa Gyaltsen
Drakpa Gyaltsen / Trakpa Gyaltsen
འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་
'bri gung skyob pa
Drikung Kyobpa
Drikung Kyobpa
འབྲོམ་སྟོན་པ་ ; སྟོན་པ་
'brom ston pa ; ston pa; 'Brom ston rgyal ba'i 'byung gnas
Drom Tönpa
Drom Tönpa
འབྲུག་པད་མ་དཀར་པོ་
'brug padma dkarpo
Druk Pema Karpo
Druk Pema Karpo
བྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་
brug pa kun legs
Drukpa Künleg
Drukpa Künleg
མར་མེ་མཛད་
mar me mdzad
dīpaṃkara
Dīpaṃkara (buda)
Dīpaṃkara (buddha)
འབྱུང་བ་
'byung ba
bhūta
Elementos
Elements
གསུང་རབ་
gsung rab
pravacana
Excelentes Palavras
Excellent Words
མོ་གཤམ་གྱི་བུ་
mo gsham gyi bu
Filho/a de uma mulher estéril, criança de uma mulher estéril.
child of a barren woman
ནམ་མཁའ་མཛོད་
nam mkha' mdzod
Gaganagañja
Gaganagañja
Gaganagañja
སྒམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ , དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་
sgam po pa bsod nams rin chen , dwags po lha rje
Gampopa , Gampopa Sönam Rinchen, Dak­po Lharje, Dakpo Rinpoche
Gampopa, Gampopa Sönam Rinchen, Dagpo Rinpoche
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་
dga' rab rdo rje
pramudavajra, prahevajra, surativajra, prajñābhava
Garab Dorje , Prahevajra
Garab Dorje
གཽ་ཏ་མ་
gau ta ma
gautama
Gautama
Gautama
དགེ་ལུགས་ , དགེ་ལུགས་པ་
dge lugs , dge lugs pa
Gelug, Gelugpa
Gelugpa
རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་
rgyal sras gzhan phan mtha' ya
Gemang Rinpoche, Gyelse Shenphen Thaye
Gemang Rinpoche
དྲིལ་བུ་པ་
dril bu pa
Ghandhapa
Ghandhapa
ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་
zangs mdog dpal ri
Gloriosa Montanha Cor de Cobre
Glorious Copper-Coloured Mountain
གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་
go ram pa bsod nams seng ge
Gorampa
Gorampa
རྒོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་
rgod tshang pa mgon po rdo rje
Gotsangpa (Gönpo Dorje)
Gotsangpa (Gönpo Dorje)
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་
kun mkhyen chen po
Grande Omnisciente
Great Omniscient One
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ , རྫོགས་ཆེན་ , ཨ་ཏི་ཡོ་ག
rdzogs pa chen po , rdzogs chen , a ti yo ga
mahāsandhi ; atiyoga
Grande Perfeição, Dzogchen, Mahāsandhi, Atiyoga, Ati
Dzogchen, Atiyoga, Ati, Great Perfection
རོལ་པའི་མཚོ་ཆེན་
rol pa'i mtsho chen
Grandes Lagos do Deleite
Great Exuberant Lakes
ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་
phyi'i rgya mtsho chen po
Grandes Oceanos Externos
Great Outer Oceans
སྟོན་པ་
ston pa
śāstṛ
Guia, (o Buda), instrutor, mentor
Buddha Shakyamuni, Teacher, Guide
དེད་དཔོན་
ded dpon
Guia; capitão; timoneiro; mestre
a sea captain; captain, steersman, trader, merchant, helmsman, pilot, leader of men. guide [RY]
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
gu ru rin po che
Guru Rinpoche
Guru Rinpoche
གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་
gu ru seng ge sgra sgrogs
Siṃhanāda
Guru Senge Dradok
Guru Senge Dradok
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
bla ma'i rnal 'byor
guru yoga
Guru Yoga
Guru Yoga
ཡོན་ཏན་འོད་
yon tan 'od
guṇaprabha
Guṇaprabha
Guṇaprabha.
རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་
rgyal sras rin po che
Gyalse Rinpoche
Gyalse Rinpoche
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་ , དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་
rgyal sras thogs med bzang po
Gyalse Thogme Zangpo, Ngulchu Thogme
Gyalse Thogme Zangpo, Ngulchu Thogme
རྒོད་ཚང་པ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་
rgod tshang pa sna tshogs rang grol
Götsangpa Natsok Rangdrol
Götsangpa Natsok Rangdrol
ཧ་ཤང་
ha shang
Hashang, Heshang
རྟ་མགྲིན་
rta mgrin
Hayagrīva
Hayagrīva
Hayagriva
ཧེ་རུ་ཀ་
Heruka
Heruka
Heruka
Heruka
བརྒྱ་བྱིན་ , དབང་པོ་
brgya byin , dbang po
Śakra , Indra
Indra, Śakra
Indra
རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་
rgyalpo indra bhu ti
Indrabhūti
Indrabhūti
Indrabhūti
མནར་མེད་ , མནར་མེད་དམྱལ་བ་
mnar med , mnar med dmyal ba
avīci
Inferno do Tormento Último, Inferno dos Tormentos Incessantes, Inferno Avīci
Torment Unsurpassed, Hell of Ultimate Torment, Hell of Torment Unsurpassed
གཤོལ་མདའ་འཛིན་
gshol mda' 'dzin
īṣādhāra
Ishadhara
Ishadhara
འཇམ་དབྱང་རྒྱ་མཚོ་
'jam dbyang rgya mtsho
Jamyang Gyamtso
Jamyang Gyamtso
འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ།
'jigs med rgyal ba'i myu gu
Jigme Gyalwa'i Nyugu
Jigme Gyelwa'i Nyugu , Jigme Gyelwai Nyugu
འཇིགས་མེད་གླིང་པ་
'jigs med gling pa
Jigme Lingpa
Jigme Lingpa
ཇོ་བོ་རྗེ་
jo bo rje
Jowo Je
Jowo Je
ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
ye shes rdo rje
jñānavajra
Jñānavajra
Jñānavajra
ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོ་
ye shes dpal bzang po
Jñānaśrībhadra
Jñānaśrībhadra
Jñānaśrībhadra
བཀའ་གདམས་པ་ ; བཀའ་གདམས་
bka' gdams pa; bka' gdams
Kadam, Kadampa
Kadampa
བཀའ་བརྒྱུད་པ་; བཀའ་བརྒྱུད་
bka' brgyud pa; bka' brgyud
Kagyu, kagyupa
Kagyupa
ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ , པདྨའི་ངང་ཚུལ་
ka ma la shI la , pad+ma'i ngang tshul ,
kamalaśīla
Kamalaśīla
Kamalaśīla
གསེར་ཐུབ་
gser thub
kanakamuniḥ
Kanakamuni
Kanakamuni
བཀའ་འགྱུར་
bka' 'gyur
Kangyur
Kangyur
ཀ་ཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
ka thog si tu chos kyi rgya mtsho
Kathok Situ Chokyi Gyamtso
Kathok Situ Chokyi Gyamtso
སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ་
sgra mi snyan gyi zla
Kaurava; Kurava
Kaurava; Kurava
སེང་ལྡེང་ཅན་
seng ldeng can
Khadiraka
Khadiraka
ཁམས་པ་ལུང་པ་
khams pa lung pa
Khampa Lungpa
Khampa Lungpa
ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་
kha rag sgom chung
Kharak Gomchung, (Geshe)
Kharak Gomchung, (Geshe)
མཁས་གྲུབ་རྗེ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་
mkhas grub rje dge legs dpal bzang
Khedrup Je, Khedrup Je Gelek Palzang
Khedrup Je, Khedrup Je Gelek Palzang
འཁོར་བ་འཇིག་
'khor ba 'jig
krakucchanda
Krakucchanda
Destroyer-of-Saṃsāra, Krakucchanda
བྱ་བ་ , བྱ་རྒྱུད་
bya ba , bya rgyud
kriyā , kriyātantra
Kriyā (yoga), kriyātantra
Kriyā (yoga)
ཀུ་མ་ར་ཛ་
ku ma ra dza
kumārāja
Kumārāja
Kumaraja
སྐྱུ་རུ་ར་
skyu ru ra
āmalakī
Kyurura, amla, emblica, sarandi, groselha indiana
Kyurura
དུས་འཁོར་ལོ་ , དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་
dus 'khor , dus kyi 'khor
kālacakra
Kālacakra
Kālacakra
ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ , ཀ་ཏྱའི་བུ་
kA tyA ya na , ka tya'i bu
kātyāyana
Kātyāyana
Kātyāyana
འོད་སྲུང་
'od srung
kāśyapa
Kāśyapa
Kāśyapa
ནག་པོ་སྤྱོད་པ་
nag po spyod pa
kṛsṇācārya
Kṛsṇācārya
Kṛsṇācārya
སའི་སྙིང་པོ་
sa'i snying po
kṣitigarbha
Kṣitigarbha
Kṣitigarbha
གླང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་ , གླང་དར་མ་
glang dar ma 'u dum btsan , glang dar ma
Langdarma
Langdarma
གླང་རི་ཐང་པ་
glang ri thang pa
Langri Thangpa (Geshe)
Langri Thangpa (Geshe)
ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་
lang kar gshegs pa'i mdo
laṅkāvatārasūtra
Laṅkāvatāra-sūtra; sūtra "A Ida para Laṅka"
ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་ ; ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་
lha tho tho ri gnyan btsan; lha tho tho ri
Lhathothori
Lhathothori
གླིང་རྗེ་རས་པ་ , གླིང་རས་པད་མ་རྡོ་རྗེ་ , གླིང་རྗེ་རྡོ་རྗེ་རས་པ་
gling rje ras pa , gling ras pad ma rdo rje , gling rje rdo rje ras pa
Lingje Repa (Lingje Re Pema Dorje, Ling Dorje repa)
Lingje Repa
ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་
klong chen rab 'byams pa dri med 'od zer
Longchenpa, Longchen Rabjampa Drime Özer
Longchen Rabjam, Longchenpa
པད་མ་འོད་
pad ma 'od
Luz de Lótus
Lotus Light
སྒེག་པའི་རྡོ་རྗེ་
sgeg pa'i rdo rje
Līlāvajra
Līlāvajra
Līlāvajra
མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་
ma cig lab sgron
Machik Labdrön
Machik Labdrön
དབུ་མའི་ལམ་ , དབུ་མ་
dbu ma'i lam , dbu ma
madhyamaka
Madhyamaka (a), Escola do Caminho/via do Meio
middle way, madhyamaka, madhyamika
མ་ག་དྷ་
ma ga dha
magadha
Magadha
འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་
'od srung chen po
mahākāśyapa
Mahākāśyapa
Mahākāśyapa
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་
phyag rgya chen po
mahāmudrā
Mahāmudrā, Grande Selo
Mahāmudrā, Great seal
ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་
thub pa chen po
mahāmuni
Mahāmuni , grande capaz
the Great Capable One
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་
mya ngan las 'das pa chen po'i mdo
mahāparinirvāṇasūtra
Mahāparinirvāṇa-Sūtra
མ་ཧ་ཡོ་ག་ , རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་
ma ha yo ga , rnal 'byor chen po'i rgyud
mahāyoga
Mahāyoga
Mahāyoga
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ , ཐེག་ཆེན་
theg pa chen po , theg chen
mahāyāna
Mahāyāna, Grande Veículo
Mahāyāna, Great Vehicle
བྱམས་པ་
byams pa
maitreya
Maitreya
Maitreya
བྱམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་
byams pa'i rnal 'byor pa
maitrīyogī
Maitrīyogī
Maitrīyogī
མན་དཱ་ར་བ་
man dA ra ba
mandāravā
Mandāravā
Mandāravā
གསང་སྣགས་ཀྱི་ཐེག་པ་
gsang sngags kyi theg pa
mantrayāna
Mantrayāna (o), Mantrayāna Secreto, o Veículo dos Mantras
Mantrayāna, Secret Mantrayāna, Secret Mantra Vehicle
མར་པ་ , ལྷོ་བྲག་མར་པ་
mar pa , lho brag mar pa
Marpa, Marpa Lotsawa, Marpa de Lhotrak
Marpa
མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་
mo'u 'gal gyi bu
maudgalyāyana
Maudgalyāyana
Maudgalyāyana, Maudgalyaputra.
འཇམ་དཔལ་, འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ, འཇམ་དབྱངས་, འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
'jam dpal, 'jam dpal gzhon nur gyur pa, 'jam dbyangs, 'jam dpal dbyangs
mañjuśrī, mañjuśrī­kumāra­bhūta, mañjughoṣa
Mañjuśrī, Mañjuśrī-­kumāra­bhūta, Mañjughoṣa
Mañjuśrī
འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་
'jam dpal grags pa
Mañjuśrīkīrti
Mañjuśrīkīrti
Mañjuśrīkīrti
འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་
'jam dpal bshes gnyen
mañjuśrīmitra
Mañjuśrīmitra
Mañjuśrīmitra
མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་
me long rdo rje
Melong Dorje
Melong Dorje
སྨན་གྱི་བླ་མ་, སྨན་བླ་
sman gyi bla ma , sman bla
bhaiṣajyaguru
Mestre da Medicina, Buda da Medicina
མི་ལ་རས་པ་ , རྗེ་བཙུན་མི་ལ་
mi la ras pa , rje btsun mi la
Milarepa, Jetsün Mila
Jetsun Mila
རི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ , རི་རབ་, རི་རབ་ལྷུན་པོ་
ri rgyal po ri rab , ri rab, ri rab lhun po
meru , sumeru
Monte Meru
Mount Meru
གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་
gshin rje'i 'jig rten
yamaloka
Mundo de Yama (o Senhor da Morte)
Yama
ཐུབ་པ་
thub pa
muni
Muni, o Capaz, o Poderoso
Muni, Capable One
མོན་
mon
Mön
Mön
ང་ལས་ནུ་
nga las nu
māndhātṛ , māndhāta
Māndhāta
Māndhātṛi
དཔྱོད་པ་བ་
dpyod pa ba
mīmāṃsa , mīmāṃsaka, vicāraḥ vicāraṇam , saṃtīraṇa. anuvicāraṇā. vyavacāraṇā
Mīmāṃsa, mīmāṃsaka
Mīmāṃsa
ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ་
nag tsho tshul khrims rgyal ba
Nagtso Lotsawa
Nagtso Lotsawa
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་
nam mkha'i snying po
Ākāśagarbha
Namkhay Nyingpo, Ākāśagarbha
Namkhay Nyingpo, Ākāśagarbha
གནམ་རི་སྲོང་བཙན་
gnam ri srong btsan
Namri Songtsen
Namri Tsenpo
དགའ་བོ་
dga' bo
nanda
Nanda
Nanda
མུ་ཁྱུད་འཛིན་
mu khyud 'dzin
Nimindhara
Nimindhara
སྙོགས་མེད་རྡོ་རྗེ་
snyogs med rdo rje
Nishkalankavajra
Nishkalankavajra
ཉག་བླ་པད་མ་བདུད་འདུལ་
nyag bla pad ma bdud 'dul
Nyakla Pema Düdul
གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་
gnya' khri btsan po
Nyatri Tsenpo
Nyatri Tsenpo
རྙིང་མ་ , རྙིང་མ་པ་ , སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་
rnying ma , nying ma pa, snga 'gyur rnying ma
Nyingma, Escola das Antigas Traduções, Antiga Tradição, nyingmapa
nyingma, ancient tradition, old translation school, the old school, ancient translation school.
སྙིང་ཐིག་
snying thig
Nyingtik
Nyingtik
ཀླུ་སྒྲུབ་ , ཀླུ་གྲུབ་
klu sgrub , klu grub
nāgārjuna
Nāgārjuna
Nāgārjuna
ན་ལེན་དྲ་ , ན་ལན་ཏ་ , ན་ལ་ཏ་
na len dra , na lan ta , na la ta
nālanda
Nālanda
Nālanda
ན་རོ་པ་ , ནཱ་རོ་པ་
na ro pa , nA ro pa
nāropa
Nāropa
Nāropa
སྲེད་མེད་བུ་
sred med bu
Nārāyaṇa
Nārāyaṇa
Nārāyaṇa
དབུ་མ་སྣང་བ་
dbu ma snang ba
Madhyamakāloka
O Iluminar do Caminho do Meio
Light of the Middle Way
ཨོ་རྒྱན་
o rgyan
Oddiyana; Uddiyana
Oddiyana; Uddiyana
མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་
mchod pa'i lha mo brgyad
Oito Deusas de Oferendas
Eight offering goddesses
ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་
nye ba'i sras (chen) brgyad
Oito Grandes Filhos Próximos
Eight Great Close Sons
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
kun mkhyen chos kyi rgyal po
Omnisciente Rei do Dharma
Omniscient Dharma King
ཨོ་རྒྱན་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་
o rgyan pa rin chen dpal
Orgyenpa Rinchen Pal
པད་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་
pad ma thod phreng rtsal
Padma Thöthrengtsel
Padma Thöthrengtsel
པད་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་
pad ma thod 'phreng rtsal
Padma Totrengtsal
Padma Totrengtsal
ཨོ་རྒྱན་པད་མ་འབྱུང་གནས་
o rgyan pad ma 'byung gnas
Padmasambhava de Oḍḍiyāna
Padmasambhava of Oḍḍiyāna
དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་
dge slong ma dpal mo
bhikṣunī śrī
Palmo (monja)
Palmo (nun)
དཔལ་ཡུལ་
dpal yul
Palyul
Palyul
པད་མ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་
pad ma 'od kyi pho brang
Palácio Luz de Lótus
Palace of Lotus Light
རྣམ་རྒྱལ་ཕོ་བྲང་
rnam rgyal pho brang
Palácio da Vitória Completa
All Victorious Palace
དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་
dpal sprul o rgyan 'jigs med chos kyi dbang po
Patrul Rinpoche, Orgyen Jigme Chökyi Wangpo
Patrul Rinpoche, Orgyen Jigme Chökyi Wangpo
ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་
pha dam pa sangs rgyas
Phadampa Sangye
Padampa Sangye
ཕག་མོ་གྲུ་པ་
phag mo gru pa
Phagmo Drupa
པོ་ཏོ་བ་
po to ba
Potowa, (Geshe)
Potowa, (Geshe)
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
shes rab kyi pha rol tu phyin pa
prajñāpāramitā
Prajñāpāramitā
prajñāpāramitā.
ཕུ་ཆུང་བ་
phu chung ba
Puchungwa, (Geshe)
Puchungwa, (Geshe)
རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་
rig pa dang zhabs su ldan pa
vidyācaraṇasaṃpanna
Pés que levam à sabedoria, bases da sabedoria
ལུས་འཕགས་པོ་
lus 'phags po ; lus 'phags
Pūrvavideha
Pūrvavideha
འོད་སྲུང་རྫོགས་བྱེད་
'od srung rdzogs byed
Pūrṇakāśyapa
Pūrṇakāśyapa
རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་
rin chen 'byung gnas
ratnasaṃbhava
Ratnasaṃbhava
Ratnasambhava
རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་
rje 'bangs grogs gsum
Rei, Súbdito e Companheira
King, Subject and Friend
རས་པ་ཞི་བ་འོད་
ras pa zhi ba 'od
Repa Zhiwa Ö
Repa Zhiwa Ö / Repa Shiwa Ö
གསོ་སྦྱོང་
gso sbyong
poṣadha
Reparar e purificar (votos de); votos de reparação e purificação
nurturing virtues and purifying faults. [KPSR's explanation "Treasure of Pith Instructions" - Verse 201] Restoring the vow ceremony [for gelongs]. vow and purification, absolution, purification / reconciliation ceremony, confession. skt poshada. this ceremony must be done by getsul and above [RY]

no results found 

in any language, make sure there are no spaces at the beginning or end of words 

in tibetan, make sure there are no shad ( ། ) or double tseks (་) at end of words

in sanskrit, the search can be done either in i.a.s.t. (international alphabet of sanskrit transliteration)

or in simplified sanskrit ( ś, ṣ=sh ; ca=cha ; ā=a ; ṛ=ri ; etc)