top of page

Termo

Tibetano:

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལས་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁྲག་ཕྱུང་བ

de bzhin gshegs pa'i sku las ngan sems kyis khrag phyung ba

 Atenção: provisório – em revisão 

Sânscrito:

तथागतस्यान्तिके दुष्तिचित्तरूधिरोत्पादनम्

tathāgatasyāntike duṣticittarūdhirotpādanam

Português:

-

Inglês:

Espanhol:

Francês:

faire couler le sang d'un bouddha avec malveillance*

*CC [GE]

Italiano:

bottom of page