Termo

Tibetano:

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ

byang chub sems dpa' skye ba gcig gis thogs pa

 Atenção: provisório – em revisão 

Sânscrito:

Português:

-

Inglês:

Espanhol:

Francês:

bodhisattva lié par une seule naissance

Italiano: