Termo

Tibetano:

པད་མ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆི་མེད་གྱུང་དྲུང་གླིང་པ

pad ma gar gyi dbang phyug chi med gyung drung gling pa

 Atenção: provisório – em revisão 

Sânscrito:

Português:

Pema Garwang Chimé Yudrung Lingpa

Inglês:

Pema Garwang Chimé Yudrung Lingpa

Espanhol:

Francês:

Italiano: