top of page

Termo

Tibetano:

གཞན་ལ་ཕན་པའི་གཞི་གང་ལ་བརྟག་པ་དྲུག

gzhan la phan pa'i gzhi gang la brtag pa drug

 Atenção: provisório – em revisão 

Sânscrito:

Português:

-

Inglês:

Espanhol:

Francês:

six points à considérer lorsqu'on aide les autres

[TDPQ, 2009]

Italiano:

bottom of page