Termo

Tibetano:

གཽ་ཏ་མ་

gau ta ma

Sânscrito:

गौतम

gautama

Português:

Gautama

English:

Gautama