top of page
< Back

Guru Yoga baseado no Precioso Guru de Oddiyāna

Kyabje Kangyur Rinpoche, Longchen Yeshe Dorje

Guru Yoga baseado no Precioso Guru de Oddiyāna

Outubro 2016

bottom of page