Termo

Tibetano:

dhanakosha

treasury of riches

Sânscrito:

Português:

Dhanakosha

Lago na terra de Oddiyana, onde nasceu o Guru Rinpoche.

Inglês:

Dhanakosha

Espanhol:

Francês:

Italiano: