Termo

Tibetano:

བླ་མ་ཞང་རིན་པོ་ཆེ་ (བརྩོན་’གྲུས་གྲགས་པ)

bla ma zhang rin po che (brtson ’grus grags pa)

Sânscrito:

Português:

Zhang Rinpoche, (Shang Rinpoche)

1121-1193, grande mestre kagyupa, fundador do ramo Tsalpa Kagyu.

Inglês:

Zhang Rinpoche, (Shang Rinpoche)

Espanhol:

Francês:

Italiano:

Shang Rinpoche