Termo

Tibetano:

འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ།

'jigs med rgyal ba'i myu gu

Sânscrito:

Português:

Jigme Gyelwa'i Nyugu , Jigme Gyelwai Nyugu

English:

Jigme Gyelwa'i Nyugu , Jigme Gyelwai Nyugu

One of Jigme Lingpa’s four princi-pal disciples, and the root teacher of Patrul Rinpoche. [ZT 2006]